مدیر مسئول


جان اله کریمی مطهر استاد دانشگاه تهران

زبان و ادبیات روسی

  • jkarimiut.ac.ir

سردبیر


سیدحسین میرجلیلی استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

  • h.jaliliyahoo.com

مدیر داخلی


روشنک بزرگی دبیر گروه اقتصاد شورای بررسی متون

اقتصاد

  • roshanakbozorgiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران

اقتصاد

  • abrishami_hamidyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی رضوی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد

  • m-razavisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منصور زراءنژاد استاد اقتصاد و ریاست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اقتصاد

  • zarramgmail.com

اعضای هیات تحریریه


اله مراد سیف استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع)

اقتصاد

  • seif.1338gmail.com

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا مصباحی مقدم استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

اقتصاد

  • gh.mesbahigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سیدحسین میرجلیلی استاد اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

  • h.jaliliyahoo.com