نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

کتاب" مشارکت عمومی – خصوصی  و محیط کسب وکار"  ترجمه گزارش بانک جهانی با عنوان" ارزیابی تدارکات به شیوه مشارکت عمومی خصوصی درسال 2017[1]" می­باشد که در آن معیارهایی برای ارزیابی نظام مشارکت عمومی- خصوصی  با هدف بهبود فرایند سیاست‌گذاری برای مشارکت عمومی- خصوصی ارائه شده است. قبل از شروع فصول اصلی کتاب ابتدا "سخن آغازین"  توسط معاون وقت وزیر درخصوص تعریف و اهمیت مشارکت عمومی- خصوصی و معرفی ساختار کتاب و بعد از آن "دیباچه" آورده شده است. هرچند ایران در فهرست کشورهای ارزیابی شده در کتاب قرار ندارد. اما متدولوژی، معیارها وسوالات مطرح شده در کتاب می­تواند در ارزیابی وضعیت (شاخص) مشارکت عمومی- خصوصی کشور به عنوان مبنای اولیه مورد استفاده قرار گرفته و بومی­سازی شود. از آنجا که این بحث، موضوعی کاربردی است. این کتاب را می‌توان به عنوان کتابی در زمره متون عملیاتی و کاربردی تا یک متن علمی طبقه بندی نمود همچنین می­توان از آنها در راستای آسیب شناسی محیط کسب وکار ملی از منظر مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمود.
 
[1] Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of 'Public- private partnership and business environment. public-private partnership'

نویسنده [English]

  • Niloofar morad hassel

Research Institute for Information and Communication Technology

چکیده [English]

The book  is a translation of the World Bank report entitled " Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017(2017)" in which criteria for evaluating the public-private partnership system with the aim of improving the policy-making process for public participation - Provided privately. Before the beginning of the main chapters of the book,  "Preface" was given by the then Deputy Minister about the definition and importance of public-private partnership and the introducing the structure of the book and then "Introduction". However, Iran is not in the list of countries evaluated in the book. But the methodology, criteria and questions raised in the book can be used and localized in assessing the status (index) of public-private participation in the country. Because this discussion is a practical one, the book can be classified as a book in the category of operational and applied texts. It can also be used in the pathology of the national business environment from the perspective of public-private partnership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business environment
  • Ease of doing business index